Espisode 6 การใช้ PHOTOSHOP CS6 การบันทึก การเปิดไฟล์ใหม่ การส่งออกเป็นรูปภาพ New Open Save Export

Graphic Design เด่น

การบันทึกชิ้นงาน หรือ Save

 

1.เลือกเมนูคำสั่ง File –> Save As..

 
2.คลิกเมาส์เลือกตำแหน่งที่ใช้เก็บไฟล์

3.ตั้งชื่อไฟล์
4.เลือกชนิดของไฟล์
5.เลือกคุณสมบัติของไฟล์งาน
6.คลิกเมาส์เพื่อทำการบันทึกไฟล์

การสร้างไฟล์ภาพด้วยคำสั่ง New

1.เลือกเมนูคำสั่ง File -> New

2. พิมพ์ชื่อไฟล์ Name
3. กำหนดรายละเอียดของไฟล์ที่สร้าง

4. คลิกเมาส์เพื่อตกลงสร้างไฟล์ใหม่

บันทึกไปใช้กับเว็บเพจ หรืออุปกรณ์อื่น (Export)

                   รูปภาพที่นำไปใช้กับเว็บเพจ จะต่างจากรูปภาพที่นำไปใช้กับงานด้านอื่น ๆ คือ ชนิดของภาพที่จะนำไปใช้บนเว็บเพจ นั้น ต้องเป็น GIF, JPG หรือ PNG เท่านั้น และควรให้ไฟล์มีขนาดเล็ก ขนาดภาพต้องพอดี ไม่ใหญ่จนเกินไป เมื่อผู้ชมเปิดเข้าไปในเว็บไซต์จะได้โหลดภาพได้เร็วยิ่งขึ้น โปรแกรมจึงมีคำสั่งสำหรับบันทึกรูปภาพ ไปใช้ในเว็บเพจโดยเฉพาะ คือ Save for Web & Devices โดยคำสั่งนี้จะให้กำหนดค่าออปชั่น การบันทึกภาพประเภทต่าง ๆ พร้อมกับดูภาพตัวอย่าง ขนาดของไฟล์ และระยะเวลาในการดาวน์โหลดเปรียบเทียบกันได้อีกด้วย ดังนี้
1. เลือกคำสั่ง File > Save for Web & Devices
2. กำหนดออปชั่นต่าง ๆ ในการแปลงไฟล์ แล้วดูภาพ ขนาด และเวลาในการดาวน์โหลดเปรียบเทียบกันในไดอะล็อกบ็อกซ์ Save for Web & Devices ดังภาพหน้า
3. เลือกภาพจากกรอบตัวอย่างที่ต้องการใช้งาน
4. คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกภาพ
5. บนไดอะล็อกบ๊อกซ์ Save Optimized As  เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บในช่อง Save in
6. กำหนดชื่อไฟล์ภาพในช่อง File name
7. คลิกปุ่ม Save

Total Page Visits: 3145 - Today Page Visits: 1