การสร้างและการจัดรูปแบบข้อความ

webdevelopment เด่น

การสร้างข้อความลงบนเว็บเพจ

ข้อความในเว็บเพจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด มีหน้าที่สื่อความหมายให้เข้าใจถึงเนื้อหาในเว็บเพจ ควรให้ความสำคัญกับการพิมพ์ข้อความให้ถูกต้อง
การใส่ข้อความ
         การใส่ข้อความลงในเว็บเพจสามารถทำได้เช่นเดียวกับการใส่ข้อความลงในโปรแกรมสร้างเอกสารทั่วไป มีขั้นตอนดังนี้
    1.  คลิกวางเคอร์เซอร์ ในตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ข้อความ
    2.  พิมพ์ข้อความ 

 

การขึ้นย่อหน้าใหม่ และการขึ้นบรรทัดใหม่

         เมื่อพิมพ์ข้อความตามต้องการแล้ว หากต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่สามารถทำได้โดยการกดแป้น Enter และหากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่สามารถทำได้โดยกดแป้น shift + Enter

 

 

การเว้นช่องไฟ 

            การเว้นช่องไฟในเอกสารทั่วไป สามารถทำได้โดยกดแป้น Space bar แต่สำหรับ การข้อความในเว็บเพจนั้นการกดแป้น Space bar จะเป็นการเว้นช่องไฟเพียงหนึ่งช่องไฟเท่านั้น แต่หากต้องการเว้นช่องไฟให้มากกว่าหนึ่งช่องไฟนั้นสามารถทำได้โดยกดแป้น Shift + Control + Space bar

 

 การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ

        นอกจากใส่ข้อความแล้ว ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องแทรกสัญลักษณ์พิเศษลงในเนื้อหาของเว็บเพจ การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ  มีขั้นตอนดังนี้
1.  คลิกวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่ต้องการแทรกสัญลักษณ์พิเศษ
2.  ที่ 
Insert Panel คลิกเลือก Text
3.  
คลิกลูกศรชี้ลงหลัง   

4.  เลือกสัญลักษณ์พิเศษตามต้องการ
5.  จะได้สัญลักษณ์พิเศษตามต้องการ

 

การจัดรูปแบบข้อความบนเว็บเพจ

การจัดรูปแบบข้อความให้เหมาะสม สวยงามจะทำให้เนื้อหาในเว็บเพจมีความเป็นระเบียบ น่าอ่าน และอ่านง่าย

เครื่องมือสำหรับจัดรูปแบบข้อความด้วย HTML

 

หมายเลข 1 : เปิดการทำงานกับ HTML
หมายเลข 2 : Format : เลือกรูปแบบหัวข้อ Heading (ขนาดตัวอักษร) ระดับ 1-6
หมายเลข 3 :
Class : ดึงสไตล์ของ CSS มาใช้กับข้อความ
หมายเลข 4 : กำหนดลักษณะตัวอักษรให้เป็นตัวหนา
หมายเลข 5 : กำหนดลักษณะตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง
หมายเลข 6 : ใส่
Bullet หรือหัวข้อย่อย
หมายเลข 7 : จัดย่อหน้าของข้อความ

 เครื่องมือสำหรับจัดรูปแบบข้อความด้วย CSS

หมายเลข 1 : เปิดการทำงานกับ CSS

หมายเลข 2 : Targeted Rule : สร้างหรือกำหนดสไตล์ CSS
หมายเลข 3 : Font : เลือกรูปแบบของตัวอักษร
หมายเลข 4 : Size : ขนาดของตัวอักษร
หมายเลข 5 : สีของตัวอักษร
หมายเลข 6 : กำหนดลักษณะตัวอักษรให้เป็นตัวหนา
หมายเลข 7 : กำหนดลักษณะตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง
หมายเลข 8 : จัดตำแหน่งของข้อความ เช่น ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา จัดให้ตรงกันทั้งซ้ายและขวา

การกำหนดรูปแบบหัวข้อเรื่อง 

      หัวข้อเรื่อง (Heading) ใช้สำหรับเน้นหัวข้อสำคัญของเนื้อหาในเว็บเพจ โดยสามารถกำหนดหัวข้อเรื่องได้จากพาเนล Properties มีขั้นตอนดังนี้
1.  คลิกวางเคอร์เซอร์ในบรรทัดที่ต้องการกำหนดหัวข้อเรื่อง
2.  ที่พาเนล 
Properties คลิกโหมด HTML
3.  
ที่ Format คลิกแล้วเลือกรูปแบบหัวข้อเรื่องตามต้องการ
4.  จะได้รูปแบบหัวข้อเรื่องตามต้องการ 

 

 

การจัดรูปแบบข้อความทั้งเว็บเพจ
             เป็นการกำหนดรูปแบบโดยรวมของตัวอักษรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตัวอักษร สี และขนาด มีขั้นตอนดังนี้
1.  คลิกเมนู 
Modify เลือก Page Properties…
2.  
ที่ Category คลิกเลือก Appearance (CSS)
3.  
ที่ Page Font เลือกรูปแบบข้อความ ที่ Size เลือกขนาดตัวอักษร ที่ Text color เลือกสี ตามต้องการ
4.  คลิกปุ่ม 
OK
5.  
จะได้รูปแบบข้อความตามต้องการ

 

 
 
 

การกำหนดอักษรตัวหนา และตัวเอียง
  การกำหนดอักษรตัวหนา และตัวเอียงให้กับข้อความในเว็บเพจ เพื่อเป็นการเน้นข้อความที่สำคัญ  มีขั้นตอนดังนี้
1.  คลิกเลือกข้อความที่ต้องการกำหนดรูปแบบ

2.  
ที่พาเนล Properties คลิกโหมด HTML

3.  คลิกปุ่ม    เพื่อกำหนดตัวหนา หรือตัวเอียง ตามต้องการ
4.  จะได้อักษร ตัวหนา หรือตัวเอียง ตามต้องการ 

 
 

การจัดตำแหน่งของข้อความ
         การจัดตำแหน่งข้อความในเว็บเพจให้ชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือชิดขวาในหน้าเว็บเพจเพื่อให้ข้อความอยู่ในตำแหน่ง
ที่เหมาะสม  มีขั้นตอนดังนี้
1.  คลิกบรรทัดที่ต้องการจัดตำแหน่งข้อความ

2.  
คลิกเมนู Format
3.  
เลือกคำสั่ง Align
4.  คลิก 
Align เลือกจัดตำแหน่ง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา ตามต้องการ
5.  จะได้การจัดตำแหน่งข้อความตามต้องการ 

 

 

การกำหนดระยะเยื้อง
        การกำหนดระยะเยื้องข้อความในเว็บเพจ เพื่อให้ข้อความอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม มีขั้นตอนดังนี้
1.  คลิกบรรทัดข้อความที่ต้องการกำหนดระยะเยื้องข้อความ

2.  
ที่พาเนล Properties คลิกโหมด HTML
3.  
คลิกปุ่ม หรือ เพื่อกำหนดระยะเยื้องตามต้องการ
4.  จะได้ระยะเยื้องข้อความตามต้องการ 

 

Total Page Visits: 2448 - Today Page Visits: 1