การพัฒนาเว็บไซต์ WEB DEVELOPMENT

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพเพื่อใช้ประกอบในเว็บเพจได้
  2. สามารถใช้โปรแกรมสร้างข้อความเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบในเว็บเพจได้
  3. มีความรู้ความเข้าใจความหมาย หลักการสร้างเว็บเพจ
  4. มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง องค์ประกอบของโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างเว็บเพจและสามารถประยุกต์ใช้งานได้
  5. สามารถสร้างเว็บเพจและนำไปใช้อย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทเรียน

ความรู้พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์
webdevelopment

ความรู้พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์

ความหมายของคำศัพท์ต่...
Read More
ขั้นตอนการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์
webdevelopment

ขั้นตอนการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1 การวางแ...
Read More
หลักการออกแบบเว็บไซต์
webdevelopment

หลักการออกแบบเว็บไซต์

การวางโครงสร้างเว้บไ...
Read More
โครงสร้างพื้นฐานภาษา HTML
webdevelopment

โครงสร้างพื้นฐานภาษา HTML

     ...
Read More
รู้จักกับ Adobe Dreamweaver
webdevelopment

รู้จักกับ Adobe Dreamweaver

               Adobe...
Read More
ส่วนต่าง ๆ ของ Adobe Dreamweaver
webdevelopment

ส่วนต่าง ๆ ของ Adobe Dreamweaver

Read More
Total Page Visits: 273 - Today Page Visits: 2