การพัฒนาเว็บไซต์ WEB DEVELOPMENT

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพเพื่อใช้ประกอบในเว็บเพจได้
  2. สามารถใช้โปรแกรมสร้างข้อความเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบในเว็บเพจได้
  3. มีความรู้ความเข้าใจความหมาย หลักการสร้างเว็บเพจ
  4. มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง องค์ประกอบของโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างเว็บเพจและสามารถประยุกต์ใช้งานได้
  5. สามารถสร้างเว็บเพจและนำไปใช้อย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทเรียน

ส่วนต่าง ๆ ของ Adobe Dreamweaver

ส่วนประกอบของหน้าจอโ ...
อ่านเพิ่มเติม

การสร้างเว็บไซต์

กำหนดโครงร่างเว็บไซต ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยที่ 2 การใช้งาน Adobe Dreamweaver
หน่วยที่ 3 การจัดการกับข้อความและรูปภาพ
Total Page Visits: 1658 - Today Page Visits: 1