การกำหนดคุณสมบัติของเว็บเพจ

webdevelopment

การกำหนดคุณสมบัติของเว็บเพจ
      ก่อนการสร้างเว็บเพจ จำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานให้กับเว็บเพจแต่ละหน้า เพื่อความเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีวิธีการดังนี้
           
วิธีการที่ 1

 

                 วิธีการที่ 2

 

 

จะปรากฏหน้าต่าง Page Properties แบ่งรายละเอียดออกเป็น 6 หมวด 

1. Appearance (CSS)  กำหนดคุณสมบัติทั่วๆ ไปของหน้าเว็บเพจ (การกำหนดหน้าตาเว็บเพจด้วย CSS) 

   Page Font กำหนดรูปแบบของตัวอักษร
Size : กำหนดขนาดของตัวอักษร
Text Color กำหนดสีของตัวอักษร
Background Color :กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
Background Image กำหนดภาพให้เป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
Repeat กำหนดการแสดงซ้ำของภาพพื้นหลัง
Left Margin กำหนดระยะขอบด้านซ้ายของเว็บเพจ
Right Margin กำหนดระยะขอบด้านขวาของเว็บเพจ
Top Margin กำหนดระยะขอบด้านบนของเว็บเพจ
Bottom Margin 
กำหนดระยะขอบด้านล่างของเว็บเพจ

 

 

   2. Appearance (HTML) กำหนดคุณสมบัติทั่วๆ ไปของหน้าเว็บเพจ (การกำหนดหน้าตาเว็บเพจด้วย HTML) จะเหมือนกับ Appearance (CSS)                                                                   

Background Image กำหนดภาพให้เป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
Background กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
Text กำหนดสีของตัวอักษร
Visited links กำหนดสีของลิงค์ เมื่อถูกเมาส์คลิกไปแล้ว
Link กำหนดสีของข้อความที่เป็นจุดลิงค์
Active links กำหนดสีของลิงค์ เมื่อถูกเมาส์คลิก
Left Margin กำหนดระยะขอบด้านซ้ายของเว็บเพจ
Right Margin กำหนดระยะขอบด้านขวาของเว็บเพจ
Top Margin กำหนดระยะขอบด้านบนของเว็บเพจ
Bottom Marginกำหนดระยะขอบด้านล่างของเว็บเพจ

 

   3. Links (CSS) กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของการสร้างจุดเชื่อมโยงหรือลิงค์
Link Font กำหนดรูปแบบของข้อความที่ใช้เป็นลิงค์
Size : กำหนดขนาดของข้อความที่ใช้เป็นลิงค์
Link Color กำหนดสีของข้อความที่ใช้เป็นลิงค์
Rollover links กำหนดสีของข้อความลิงค์ เมื่อถูกเมาส์ชี้
Visited links กำหนดสีของข้อความลิงค์ เมื่อถูกเมาส์คลิกไปแล้ว
Active links กำหนดสีของข้อความลิงค์ เมื่อถูกเมาส์คลิก
Underline Style :
กำหนดรูปแบบการขีดเส้นใต้ของข้อความลิงค์

 

 

    4. Headings (CSS) กำหนดคุณสมบัติข้อความที่ใช้เป็นหัวเรื่องในหน้าเว็บเพจ                         

Heading font กำหนดรูปแบบตัวอักษรของหัวข้อหรือหัวเรื่อง
Heading 1-6 
กำหนดขนาดและสีตัวอักษรของหัวข้อหรือหัวเรื่อง

 

 

     5. Title/Encoding กำหนดหัวเรื่องและรูปแบบภาษาของเว็บเพจ

Title กำหนดชื่อหัวเรื่องของเว็บเพจ
Document Type (DTD) กำหนดประเภทของหน้าเว็บเพจ
Encoding กำหนดภาษาที่จะใช้ในเว็บเพจ (นิยมกำหนดเป็นUnicode (UTF-8) 
ในการแสดงข้อความบนหน้าเว็บเพจเป็นภาษาไทย)

 

6. Tracing Image กำหนดรูปภาพให้แสดงอยู่ด้านหลังของเนื้อหา แต่จะไม่ปรากฏรูปภาพเมื่อแสดงผลหน้าเบราว์เซอร์
           
Tracing image กำหนดไฟล์ภาพที่จะใช้เป็นแบบ
           
Transparency : ปรับแต่งความโปร่งใสของภ
าพ

 

 

Total Page Visits: 1558 - Today Page Visits: 1