Graphic Design

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. สามารถอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก
  2. สามารถอธิบายซอฟต์แวร์ และระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
  3. สามารถอธิบายหลักการใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรมกราฟิกได้
  4. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
  5. สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีคุณธรรม จริธธรรม

บทเรียน

Espisode 1 Graphic Design

แบบทดสอบ เรื่อง Grap ...
อ่านเพิ่มเติม

Espisode 11 การใช้ Layer Style Photoshop

การปรับแต่งเลเยอร์ด้ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Graphic Design

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักกับ Photoshop

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ

Total Page Visits: 4392 - Today Page Visits: 4