Espisode 10 การใช้เครื่องมือในการ Retouch

Graphic Design

หมายเลข 1 ปรับขนาดและความฟุ้งของเครื่องมือ

หมายเลข 2 กำหนดโหมดการผสมสีของพื้นที่ต้นฉบับและจุดที่ต้องการแปะกัน

หมายเลข 3 Content-Aware (กำหนดพื้นที่รอบข้างมาทำเป็นสีใหม่) Create Texture(กำหนดให้นำพื้นผิวมาทำเป็น Pattern) Proximity Math (กำหนดให้เติมพื้นผิวแบบคำนวณจากจุดรอบด้าน)

หมายเลข 4 ปรับขนาดและความฟุ้งของเครื่องมือ

หมายเลข 5 เปิดพาเนลควบคุมเครื่องมือ

หมายเลข 6 กำหนดโหมดการผสมสีของพื้นที่ต้นฉบับและจุดที่ต้องการแปะกัน

หมายเลข 7 กำหนดความเข้มของเครื่องมือในการใช้งาน

หมายเลข 8 กำหนดให้สีเข้มขึ้นเมื่อแดรกเมาส์ที่จุดเดิมซ้ำ ๆ

หมายเลข 9 การปรับมุมเครื่องมือ

หมายเลข 10 เลือกออปชันการรีทัชเมื่อทำงานหลายเลเยอร์

การใช้เครื่องมือ Spot Healing Brush Tool

 Spot Healing Brush Tool เป็นเครื่องมือลบริ้วรอยและตกแต่งส่วนที่ต้องการของรูปภาพเช่นเดียวกัน Clone Stamp Tool แต่แตกต่างตรงที่คำสั่งนี้ไม่ต้องคัดลอกพื้นที่ที่ต้องการแทนที่  เพียงแค่คลิกไปบนพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะทำการลบริ้วรอยของภาพโดยการเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ที่ต้องการและเกลี่ยสี่ให้เหมือนกับพื้นที่รอบๆ  แต่เครื่อง Spot Healing Brush จะมีข้อจำกัดอยู่หนึ่งอย่างคือ  ไม่สามารถทำงานบริเวณพื้นที่ที่มีสีตัดกันมากๆเพราะโปรแกรมจะสับสนในการเลือกสีที่จะมาใช้  ทำให้สีที่ได้ไม่กลมกลื่นกัน

เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งานขึ้นมา

1. คลิกเลือกเครื่องมือ    (Spot Healing Brush Tool ) บนกล่องเครื่องมือ (Tool Box) 
2. คลิกขวาบนพื้นที่รูปภาพ จะปรากฏหน้าต่างสำหรับกำหนดค่าเครื่องมือ  หรือจะกำหนดที่แถบตัวเลือก (Options Bar) ให้กำหนดขนาดของเครื่องมือให้มีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ต้องการแก้ไขเล็กน้อย

3. คลิกเมาส์ลงบนพื้นที่ที่ต้องการลบริ้วรอย

การใช้เครื่องมือ Clone Stamp Tool

  Clone Stamp Tool เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการลบริ้วรอยในรูปภาพ โดยมีหลักการทำงานคือ การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปภาพตามต้องการ และนำไปแทนที่ส่วนที่ต้องการตกแต่ง นอกจากจะช่วยลดริ้วรอยแล้วเครื่องมือนี้ยั้งสามารถช่วยช่อมแซมรูปภาพในส่วนที่หาย  โดยการคัดลอกส่วนอื่นมาเติมส่วนที่หายให้เต็มพื้นที่

เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งานขึ้มมา

 1. คลิกเลื่อกเครื่องมือ  (Clone Stamp Tool) บนกล่องเครื่องมือ ( Tool Box )
 2. คลิกขวาบนพื้นที่รูปภาพ จะปรากฏหน้าต่างสำหรับกำหนดค่าเครื่องมือ  หรือจะกำหนดที่แถบตัวเลือก (Options Bar) ให้กำหนดขนาดของเครื่องมือให้พอดีกับการใช้งาน กำหนด Hardness ให้น้อยที่สุด เพื่อให้ค่าความคมชัดของการใช้เครื่องมือกับรูปภาพมีความกลมกลืนกันจนไม่เห็นความแตกต่าง 
 3. เลือกหาพื้นที่ที่จะคัดลอกโดยจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีสีกลมกลืนกับพื้นที่ที่ต้องการตกแต่ง กดแป้น Alt + คลิกเมาส์ เพื่อเลือกพื้นที่นั้น
 4. เลือกเมาส์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการตกแต่งและคลิกเครื่องมือ  Clon Stamp ลงไปพื้นที่คัดลอกไว้จะถกูนำไปแทนที่บนพื้นที่ที่เลือก

การใช้เครื่องมือ Healing Brush Tool

Healing Brush Tool เครื่องมือที่มีรูปแบบการทำงานคล้ายกับ  Clone Stamp Tool คือจะต้องคัดลอกพื้นที่ที่ต้องการและนำไปแทนที่พื้นที่ที่ต้องการตกแต่ง และมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบการทำงานของ Spot Healing Tool 
คือ จะทำการเกลี่ยสีที่นำไปแทนที่ให้เข้ากับสีของพื้นที่เดิมจึงทำให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาการเกิดลอยด่างบนรูปภาพซึ่งเกิดจากสีของพื้นที่ที่นำไปแทนที่และพื้นที่ที่จะต้องการตกแต่งแตกต่างกัน

เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งานขึ้นมา

 1. คลิกขวาที่เครื่องมือ    (Spot Healing Brush Tool) บนกล่องเครื่องมือ (Tool Box) และคลิกเลือก  (Healing Brush Tool) 
 2. คลิกขวาพื้นที่รูปภาพจะปรากฎหน้าต่างสำหรับกำหนดค่าเครื่องมือ หรือจะกำหนดที่แถบตัวเลือก (Options Dar) ให้กำหนดขนาดของเครื่องมือที่ Diameter ให้มีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ต้องการแก้ไขเล็กน้อย 
  กำหนดค่า Hardness เพื่อให้ค่าความคมชัดของขอบการใช้เครื่องมือกับรูปภาพมีความกลมกลืนกันจนไม่เห็นความแตกต่าง
  กำหนดค่า Spacing ให้มีค่าน้อยที่สุด เพื่อให้ระยะห่างระหว่างการลากเมาส์มีน้อยที่สุดทำให้สามารถให้งานได้ละเอียด
  กำหนดรูปทรงของเครื่องมือที่ Angle และกำหนดองศาของการเอียงตัว ของเครื่องมือที่ Roundness
 3.  เลือกหาพื้นที่ที่จะคัดลอกโดยจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีสีที่กลมกลืนกับพื้นที่ที่ต้องการตกแต่ง  กดแป้น Alt + คลิกเมาส์ เพื่อเลือกพื้นที่นั้น
 4. เลื่อนเมาส์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการตกแต่งและเลือกเครื่องมือ  Healing Brush ลงไปบนพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข พื้นที่ที่คัดลอกไว้จะถูกนำไปแทนที่บนพื้นที่ที่เลือก
 5. หากพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขมีพื้นที่กว้าง ให้คลิกเมาส์และลากเมาส์ไปบนพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขได้เลย

เมื่อเปรียบเทียบรูปภาพก่อนลบริ้วรอยและหลังลบริ้วรอยจะเห็นว่าเครื่องมือ  Healing Brush สามารถลบริ้วรอยได้อย่างกลมกลืนจนไม่เห็นร่องรอยด่างที่เกิดจากการตัดกันระหว่างสีที่ถูกคัดลอกมาแทนที่ และสีพื้นหลังของรูปภาพ

Total Page Visits: 1628 - Today Page Visits: 1