เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกาหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน

          นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ว.4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

บทเรียน

แนวคิดเชิงคำนวณ

แนวคิดเชิงคำนวณ (com ...

กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Scratch

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

Total Page Visits: 3008 - Today Page Visits: 5