ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามจุดเน้นอาชีวนวัตวิถี โมดูลที่ 6 นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่อาชีพ รุ่นที่ 2

Loading

อ่านเพิ่มเติม

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งที่ 11  ประจำปีการศึกษา  2564 ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Loading

อ่านเพิ่มเติม