การใช้ Arduino UNO R3 วัดอุณหภูมิด้วย DHT11 และสั่งให้ RELAY เปิดสวิตช์

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในการใช้  Arduino UNO R3 วัดอุณหภูมิด้วย DHT11 และสั่งให้ RELAY เปิดสวิตช์
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้   Arduino UNO R3 วัดอุณหภูมิด้วย DHT11 และสั่งให้ RELAY เปิดสวิตช์ Moisture Sensorได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อวงจรวัดอุณหภูมิด้วย DHT11 และสั่งให้ RELAY เปิดสวิตช์

บอร์ดทดลอง Breadboard 
รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกัน สำหรับการนำ Relay ไปใช้งาน จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
Arduino Uno R3
DHT11 Temperature and Humidity Sensor Module

DHT11 เป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นราคาถูก ใช้งานง่าย มีไลบลารี่พร้อมใช้ เหมาะสำหรับการใช้ในงานวัดอุณหภูมิและความชื้นทั้วไป สามารถใช้ไฟได้ 3-5V อ่านค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50°C และความชื้น 20% ถึง 90%

รายละเอียดเพิ่มเติม DHT11 Temperature and Humidity Sensor Module

The module is actually a PCB that has DHT11 component soldered with a few components, and it is a 3-wire module:

1.    VCC connected to +3.3V~5V
2.    DATA connected to the microcontroller IO port
3.    GND connected to ground

Library ควบคุม DHT11 Temperature and Humidity Sensor Module

การติดตั้ง Library

คำสั่งวัดอุณหภูมิด้วย DHT11 และสั่งให้ RELAY เปิดสวิตช์

Arduino Block วัดอุณหภูมิด้วย DHT11 และสั่งให้ RELAY เปิดสวิตช์

การต่อวงจร วัดอุณหภูมิด้วย DHT11 และสั่งให้ RELAY เปิดสวิตช์

Total Page Visits: 262 - Today Page Visits: 4