การใช้ Arduino UNO R3 วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensor

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในการใช้ การใช้ Arduino UNO R3 วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้  การใช้ Arduino UNO R3 วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensorได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อวงจร วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensor

บอร์ดทดลอง Breadboard 
รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกัน สำหรับการนำ Relay ไปใช้งาน จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
Arduino Uno R3
Soil Moisture Sensor (รุ่นใหม่)

ใช้งานเพื่อการวัดความชื่นในดิน โดยการวัดค่าความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดที่ชุบโลหะอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น เพิ่มอายุการใช้งานและลดการสึกหรอเนื่องจากความชื้น  เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ  เป็นโมดูลเดียวเบ็ดเสร็จในตัว

คำสั่งวัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensor

Arduino Block วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensor

การต่อวงจร วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensor

Total Page Visits: 265 - Today Page Visits: 2