การใช้ Soil Moisture Sensor วัดความชื้นของดิน

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในการใช้ การใช้ Arduino UNO R3 วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้  การใช้ Arduino UNO R3 วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensorได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อวงจร วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensor

บอร์ดทดลอง Breadboard 

Protoboard หรือ Breadboard คือบอร์ดทดลอง สำหรับต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยไม่ต้องบัดกรีวงจร ซึ่งมีประโยชน์มากทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการทดลองต่อวงจรใหม่ๆ โดย Protoboard นั้นมีหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ 170 รู , 830 รู จนถึง 1,660 รูเลยทีเดียว

รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกัน สำหรับการนำ Relay ไปใช้งาน จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
Arduino Uno R3

Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Sourceคือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

Soil Moisture Sensor (รุ่นใหม่)

ใช้งานเพื่อการวัดความชื่นในดิน โดยการวัดค่าความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดที่ชุบโลหะอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น เพิ่มอายุการใช้งานและลดการสึกหรอเนื่องจากความชื้น  เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ  เป็นโมดูลเดียวเบ็ดเสร็จในตัว

คำสั่งวัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensor

void setup(){ 
pinMode(A0, INPUT); //กำหนดให้ pin A0 เป็นข้อมูลเข้า
pinMode(10, OUTPUT); //กำหนดให้ pin 10 เป็นข้อมูลออก
Serial.begin(9600);
Serial.flush();
while(Serial.available()>0)Serial.read();
}

void loop(){
if ((map(analogRead(A0),0,1023,0,100) < 30)) { //ตรวจสอบค่าความชื้นที่อ่านได้จาก A0 เทียบกับ 30
digitalWrite(10, HIGH); // สั่งให้ pin 10 ส่งข้อมูล HIGH หรือ 1 หรือส่งสัญญาณ เปิดไฟ(ถ้าต่อกับหลอดไฟ)
delay(1000); //สั่งให้รอเวลา 1000 มิลลิวินาที
}
else {
digitalWrite(10, LOW); สั่งให้ pin 10 ส่งข้อมูล LOW หรือ 0 หรือส่งสัญญาณ ปิดไฟ(ถ้าต่อกับหลอดไฟ)
delay(1000); //สั่งให้รอเวลา 1000 มิลลิวินาที
}
Serial.print(String("moisture =")); //สั่งให้แสดงข้อความ Moisture = ทาง Console
Serial.println(map(analogRead(A0),0,1023,0,100)); //สั่งให้แสดงความชื้นที่วัดได้จาก A0 ทาง Console
delay(1000); //สั่งให้รอเวลา 1000 มิลลิวินาที
}

Arduino Block วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensor

การต่อวงจร วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensor

Total Page Visits: 1335 - Today Page Visits: 1