ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา(แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์จําเป็น และเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19)

Developer Profile

Loading

Total Page Visits: 53 - Today Page Visits: 1