วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์

Developer Profile

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ในการอบรมมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 32 คน

Total Page Visits: 1082 - Today Page Visits: 3