อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความแตกต่างตามความเชี่ยวชาญบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องอาจจะแบ่งได้ 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาและสร้างชิ้นงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network professional)

มีหน้าที่วิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย (ICT security specialists)

มีหน้าที่ในการวิจัยวิเคราะห์ตรวจสอบประเมินความปลอดภัยและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้มีความเสถียรภาพและประสิทธิภาพแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists)

มีหน้าที่วิเคราะห์ และจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากโดยใช้เครื่องมือด้านคณิตศาสตร์สถิติและการเขียนโปรแกรม

โปรแกรมเมอร์ (Programmers)

มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานอาจมีชื่อตามงานที่ทำ เช่น  Mobile developer,  Pro-gamer,  Web developer 

นักทดสอบ (Test programmers หรือ Testers)

มีหน้าที่ตรวจสอบและค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

นักวิเคราะห์ทดสอบระบบ (Test analysts)

มีหน้าที่สนับสนุนและทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่าง ๆ

นักวิเคราะห์ระบบ (System analysts)

 

มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาระบบสารสนเทศและประสานงานกับผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบ (System administrators)

มีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ติดตั้งกำหนดค่าบำรุงรักษาทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Trainer)

มีหน้าที่ออกแบบแผนการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเชิงเทคนิค (IT Support Technician)

มีหน้าที่ให้คำแนะนำวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Manager)

มีหน้าที่สนับสนุนนโยบายและแผนบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาองค์กร

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Data administrator: DBA)

มีหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลสำรองข้อมูลและการกู้คืนตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือซีไอโอ (Chief Information Officer :CIO)

 มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์โครงสร้างงบประมาณการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือ CEO  Chief Exclusive officer : CEO  เพื่อกำหนดนโยบายเป้าหมายของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์

Total Page Visits: 12210 - Today Page Visits: 17