การพัฒนาเกมด้วย Construct 2

วัตถุประสงค์

  1. อธิบายความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะที่ดีแอพพลิเคชันได้
  2. อธิบายผลกระทบทางบวกและทางลบของแอพพลิเคชันได้
  3. อธิบายหลักการพัฒนาแอพพลิเคชันได้
  4. อธิบายการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างแอพพลิเคชันได้
  5. สร้างชิ้นงานจากซอฟต์แวร์ในการสร้างแอพพลิเคชันได้
  6. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการสร้างชิ้นงานจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  7. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  8. อธิบายหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
Total Page Visits: 1315 - Today Page Visits: 1