วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำการจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          ว.4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

          ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

          รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด

บทเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
บทที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
บทที่ 3 การพัฒนาโครงงาน
Total Page Visits: 3462 - Today Page Visits: 4