การแข่งขันออกแบบห้องสมุด ด้วยโปรแกรม SketchUp เนื่องในสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านเพิ่มเติม