สนุกกับ SketchUp

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. บอกความหมายและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
  2. บอกซอฟต์แวร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
  3. บอกลักษณะและประโยชน์ของโปรแกรม SketchUp ได้
  4. อธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม SketchUp ได้
  5. อธิบายขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม SketchUp ได้
  6. อธิบายและใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม SketchUp ได้
  7. อธิบายขั้นตอนการสร้างโมเดลด้วยชุดเครื่องมือต่าง ๆ บนโปรแกรม SketchUp ได้
  8. สร้างชิ้นงานโมเดลด้วยโปรแกรม SketchUp ได้
  9. นำเสนอชิ้นงานโมเดลในรูปแบบต่าง ๆ ได้
  10. มีจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทเรียน

WorksHop SketchUp

การออกแบบเก้าอี้ การ ...

กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นักออกแบบผลิตภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 SketchUp น่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทำงานกับ SketchUp

แบบทดสอบหลังเรียน

Total Page Visits: 3421 - Today Page Visits: 8