เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.5

คำอธิบายรายวิชา       

          ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูล และหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวอย่างกรณีศึกษา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

         ว.4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

          รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด

บทเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า
บทที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจข้อมูล​
บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 การทำข้อมูลให้เป็นภาพและะการสื่อสารด้วยข้อมูล
Total Page Visits: 2029 - Today Page Visits: 7