โครงการพัฒนาการเขียนโปรแกรมสู่การเป็นนวัตกรในศตวรรษที่ 21

Developer เด่น

           นายอนุวัฒน์  พานิพัดได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเขียนโปรแกรมสู่การเป็นนวัตกรในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30-17.00 น.  และมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 11 คน ซึ่งในการดำเนินโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ดสมองกล Arduino Uno และนำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ Smart Home Smart Farm เป็น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

Total Page Visits: 845 - Today Page Visits: 1