ผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9)

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหร […]

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหร […]

อ่านเพิ่มเติม