การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR Sensor

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในการใช้ PIR Sensor  ได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจาก PIR Sensor และควบคุม LED ได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อวงจร การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR Sensor

บอร์ดทดลอง Breadboard 
LED
Arduino Uno R3
Resistor ตัวต้านทาน

PIR เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว Motion Sensor Module ตรวจจับความเคลื่อนไหวจากความร้อน เมื่อมีคนเดินผ่านก็จะจับค่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลง แล้วส่งค่าสัญญาณมีไฟออกมา เราสามารถนำค่านี้ไปสั่งควบคุม Arduino ได้ สามารถปรับเวลาหน่วงเวลาในการตรวจจับครั้งต่อไปได้ ปรับระยะทางการตรวจจับได้ 3-7 เมตร มีช่องให้ต่อ LDR เพิ่ม เพื่อให้ทำงานตรวจจับแค่ตอนกลางคืนขา OUT จะให้เอาต์พุตออกมาในรูปของดิจิตอล สามารถปรับลักษณะของสัญญาณขาออกได้จากการเปลี่ยนจั้มเปอร์ มีรูปแบบสัญญาณเอาต์พุต 2 แบบ คือ สัญญาณแบบคลื่นพัลส์ต่อเนื่องสัญญาณลอจิก 1 ค้างไว้ จนกว่าจะไม่สามารถจับความเคลื่อนไหวได้ จึงจะกลับมาเป็นลอจิก 0

คำสั่งในการควบคุม การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR Sensor

Arduino Block การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR Sensor

การต่อวงจร การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR Sensor

Start Simulating
Total Page Visits: 2021 - Today Page Visits: 4