สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอนแก่น กลุ่ม 4 ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์ สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน …

ผลงานดีเด่น ไม่มีหมวดหมู่

ที่

สาขาวิชา

รายการ

ระดับเหรียญ

 

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้สอน

1

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. เด็กหญิงพรนภา  โพธิยา
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  แก้วสาระภูมิ

1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด 

2

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. เด็กชายจีรยุทธ  ยศอินทร์
2. เด็กชายธนดล  หันประดิษฐ์

1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด 

3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. เด็กชายณัฐวุธ  วันดี
2. เด็กชายปิติยากรณ์  กาละพันธ์

1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด 

4

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีโนนิน
2. นายวิชัย  วิชัยวงษ์

1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด 

5

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. นายธีรพล  ดวงประเทศ
2. นางสาวอริสสา  เสนเคน

1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด 

6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. เด็กชายคณิต  ทรัพย์กมล
2. เด็กชายอภิชัย  ทินจอง

1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด 

7

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นายปริญ  ภูกาบเพชร
2. นายศิริวัฒน์  ศรีบุญเรือง

1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด 

Total Page Visits: 3203 - Today Page Visits: 2