การควบคุม Relay เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในการใช้ Relay ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้  Relay ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อวงจร LDR ควบคุม LED

บอร์ดทดลอง Breadboard 
รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกัน สำหรับการนำ Relay ไปใช้งาน จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
Arduino Uno R3

คำสั่งในการควบคุมโคมไฟด้วย Relay

Arduino Block

การต่อวงจรควบคุม LED ด้วย Relay

Total Page Visits: 2291 - Today Page Visits: 1