ระบบเปิดไฟอัตโนมัติด้วย LDR

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในการใช้ LDR ควบคุม LED ได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ LDR ควบคุม LED ได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อวงจร LDR ควบคุม LED

บอร์ดทดลอง Breadboard 
LED
Arduino Uno R3

LDR ตัวต้านทานปรับค่าได้ตามแสง LDR 

Resistor ตัวต้านทาน

คำสั่งในการควบคุม LED ด้วย LDR

Arduino Block

การต่อวงจร LDR ควบคุม LED

Total Page Visits: 2652 - Today Page Visits: 3