การใช้ Push Button ในการควบคุม LED

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในการใช้ Push Button ได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ Push Button ควบคุม LED ได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์

บอร์ดทดลอง Breadboard 
LED
Arduino Uno R3
Push button
Resistor ตัวต้านทาน

คำสั่งในการควบคุม

Arduino Blocks

การต่อวงจร

Total Page Visits: 2391 - Today Page Visits: 2