การใช้ Push Button ในการควบคุม LED

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในการใช้ Push Button ได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ Push Button ควบคุม LED ได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์

บอร์ดทดลอง Breadboard 

Protoboard หรือ Breadboard คือบอร์ดทดลอง สำหรับต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยไม่ต้องบัดกรีวงจร ซึ่งมีประโยชน์มากทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการทดลองต่อวงจรใหม่ๆ โดย Protoboard นั้นมีหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ 170 รู , 830 รู จนถึง 1,660 รูเลยทีเดียว

LED

LED หรือ ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode) คืออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ Passive ที่เมื่อมีกระแสไหลผ่านแล้วจะเปล่งแสงออกมา ด้วยการที่เป็นไดโอด จึงยอมให้กระแสไหลผ่านทางเดียวคือจากขั้ว + ไปยังขั้ว – ถ้าต่อกลับทิศ ไฟจะไม่ติด (เป็นคุณสมบัติของไดโอด)

Arduino Uno R3

Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Sourceคือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

Push button

Push button คือ สวิชท์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ควบคุมการเปิด และ ปิด ของวงจรส่วนนั้นๆ โดยทั่วไปอาจมี 2 ขา หรือ 4 ขา โดยปุ่มกดติดปล่อยดับนั้น เมื่อทำการกดจะเป็นการปิดวงจร ทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านวงจรได้ เมื่อไม่ได้กด จะทำให้วงจรเปิด กระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลผ่านวงจรได้

Resistor ตัวต้านทาน

มีหน้าที่ในการจำกัดปริมาณแรงดันและกระแสไฟฟ้าในวงจร เพื่อให้ LOAD อื่นๆที่ต่อเข้ากับมันได้รับแรงดันและกระแสที่เหมาะสม

คำสั่งในการควบคุม

void setup()
{
pinMode(2, INPUT); //กำหนดให้ pin2 เป็นตัวรับข้อมูล
pinMode(13, OUTPUT); //กำหนดให้ pin13 เป็นตัวแสดงผลข้อมูล
}
void loop()
{
if ((digitalRead(2) == true)) { //อ่านข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล pin2 ว่ามีการกด button จริงหรือไม่
digitalWrite(13, HIGH); //สั่งให้ pin13 เปิดไฟหรือส่งสัญญาณ 1
delay(1000); //สั่งให้ทำงาน 1 วินาที
}
else {
digitalWrite(13, LOW); //สั่งให้ pin13 ปิดไฟหรือส่งสัญญาณ 0
delay(1000); //สั่งให้ทำงาน 1 วินาที
}
}

Arduino Blocks

การต่อวงจร

Total Page Visits: 3677 - Today Page Visits: 1