ตรวจว่าเป็นอักษรตัวเล็กหรืออักษรตัวใหญ่

โจทย์ปัญหาภาษาคอมพิวเตอร์

โจทย์
ให้นักเรียนตรวจสอบว่า สายอักขระที่โจทย์กำหนดให้นี้ เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด หรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือมีทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กผสมกันอยู่ ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกเพียงบรรทัดเดียว
 สายอักขระ ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร ‘a’ – ‘z’ หรือ ‘A’ – ‘Z’ เท่านั้น ความยาวไม่เกิน 10,000 ตัวอักษร ข้อมูลส่งออก
ให้พิมพ์คำตอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

  • ถ้าสายอักขระประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ให้พิมพ์ว่า “All Capital Letter” โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย “”
  • ถ้าสายอักขระประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ให้พิมพ์ว่า “All Small Letter” โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย “”
  • ถ้าสายอักขระประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ผสมกันไป ให้พิมพ์ว่า “Mix” โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย “”

ที่มา: Programming.in.th (Northern_series)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าตัวอย่างข้อมูลส่งออก
ABCDEFGAll Capital Letter
abcdefgAll Small Letter
AbCdEfGMix

Loading

Total Page Visits: 2020 - Today Page Visits: 1