การวัดระยะทางด้วย Ultrasonic HC-SR04

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในการวัดระยะทางด้วย Ultrasonic HC-SR04 ได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจาก  Ultrasonic HC-SR04 และควบคุม LED ได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อวงจร การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR Sensor

บอร์ดทดลอง Breadboard 
LED
Arduino Uno R3
Resistor ตัวต้านทาน

HC-SR04 เป็นโมดูลสำหรับใช้หาระยะห่างของวัดถุกับตัวเซ็นเซอร์ อาศัยการทำงานของคลื่นเสียงที่ความถี่ 40kHz (40,000Hz) ซึ่งจัดอยู่ในย่าน Ultrasonic (ความถี่สูงกว่าที่หูมนุษย์จะสามารถได้ยิน) โมดูลตัวนี้เป็นโมดูลยอดนิยมอีกตัวที่นำไปใช้ในโปรเจคหาระยะห่างของวัตถุ ไม่บรรทัดดิจิตอล หรือใช้ในโครงงานหุ่นยนต์ต่าง ๆ

          คุณสมบัติของโมดูล

แรงดันที่ใช้ในการทำงาน5V
กระแสไฟฟ้าที่ใช้15mA
คลื่นความถี่ในการทำงาน40kHz
ระยะสูงสุดที่สามารถวัดได้4 m (400 cm)
ระยะต่ำสุดที่สามารถวัดได้0.02 m (2 cm)
ความแม่นยำ±3mm
องศาในการวัด15 องศา
Trigger Input Signal10us TTL Pulse

คำสั่งในการควบคุม การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR Sensor

Arduino Block การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR Sensor

การต่อวงจร LDR ควบคุม LED

Spectacular Jofo-Jaban
Total Page Visits: 2476 - Today Page Visits: 1