รองชนะเลิศการแข่งขันตัดต่อวีดีโอ โครงการ Computer Education Open House 2018 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศการตัดต่อวีดีโอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านเพิ่มเติม