การทดสอบเบื้องต้นโดยการควบคุม LED

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถทดสอบบอร์ดได้
  2. บอกขั้นตอนการต่อวงจรเพื่อทดลองบนบอร์ดทดลองได้
  3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ Microcontroler

เครื่องมือและอุปกรณ์

บอร์ดทดลอง Breadboard 
LED
Arduino Uno R3
Resistor ตัวต้านทาน

คำสั่งในการควบคุม

การต่อวงจร